Rychvald: 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald

Anonymní středa, června 10, 2015


Záznam ze zasedání Zastupitelstva města Rychvald 11. června 2015


Program zasedání zastupitelstva.

1.Pořadové a organizační zabezpečení 4. zasedání ZM Rychvald
2.Kontrola usnesení
3.Zpráva o činnosti RM
4.Zpráva o činnosti FV
5.Zpráva o činnosti KV
6.Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního oddělení Policie České republiky v Bohumíně a o činnosti MP Bohumín v Rychvaldě za rok 2014
7.Delegace zástupců města Rychvald na valnou hromadu obchodní společnosti, v níž má město Rychvald majetkovou účast
8.Zastupování města Rychvald ve Svazku měst a obcí okresu Karviná a v Místní akční skupině Bohumínsko
9.Přistoupení Statutárního města Havířov ke Svazku měst a obcí okresu Karviná
10.Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2014 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí okresu Karviná za rok 2014
11.Závěrečný účet města Rychvald za rok 2014
12.Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2015
13.K žádosti o odkoupení pozemku parc.č. 531/1 v k.ú. Rychvald
14.Nabytí části pozemku parc. č. 4749/1 v k.ú. Rychvald do vlastnictví Města Rychvald
15.Žádost o splátkový kalendář – manželé Sklenaříkovi
16.Technické posouzení objektu čp. 476 v k.ú. Rychvald  – návrh na vyhlášení záměru na prodej nemovitosti
17.Záměr města prodat části pozemků p.č. 3515/1, p.č. 3515/5, p.č. 3523/1 a p.č. 3523/5, všechny v k.ú. Rychvald
18.Dodatek č. 2 ke Stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná ze dne 20. prosince 2005 a Dodatek č. 5 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí   uzavřené dne 20. prosince 2005
19.Diskuse

 

Video: Rychvald: 4. zasedání Zastupitelstva města Rychvald


Foto:


Share this :

First